Polityka prywatności

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. opracowała Politykę Prywatności.

 

W dokumencie tym Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z jego treścią zanim wypełnił formularz kontaktowy na naszej stronie, zgłosisz swój udział w szkoleniu otwartym lub zapiszesz się na nasz newsletter.

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. (dalej „ABK”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej pod numerem KRS 272081, REGON: 020431530, NIP: 8982102780.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w celu realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych skontaktujesz się z nami na wyżej podane dane adresowe oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@abk.pl.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego zbieramy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • W związku z Twoją rejestracją na prowadzone przez nas szkolenia otwarte. Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do wykonania usługi szkoleniowej. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia przez nas usług szkoleniowych.
 • W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.
 • W związku z Twoim zgłoszeniem do otrzymywania naszego newslettera. Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, przesyłając nam informację na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.
 • W związku z Twoim kontaktem w sprawie naszej oferty.
 • W związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowo – marketingowych poprzez wybraną formę kontaktu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, a swoją zgodę na ich przetwarzanie możesz w każdym czasie cofnąć, przesyłając nam informacje na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.

 

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług szkoleniowych to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu księgowego (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

 

Podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. w celu realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ABK jako administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. w celu weryfikacji tożsamości osoby, dla której usługi są dostarczane, w tym na potrzeb sporządzania list obecności uczestników szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej oraz dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych np. z brakiem płatności za wykonane przez nas usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. w celach analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu ABK, jakim jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym, przy czym stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane, np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:

 • przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

 

 1. Pouczenie o Twoich prawach.

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes ABK jako administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres [-] lub pisemnie na adres naszej siedziby (ul. Wystawowa 1/125, 51- 618 Wrocław),
 • prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od ABK posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych.

Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, a w tym dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, usług szkoleniowych, kurierskich, drukarskich, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy o powierzenie przetwarzania.

 

W związku z prowadzoną działalnością ABK może korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, zawieramy z nim umowę, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

 

 1. Postanowienia końcowe.

ABK zastrzega prawo zmiany Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Polityka cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku.
Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://www.abk.pl (Serwis). Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://www.abk.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://www.abk.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
i bądź na bieżąco

Zgadzam się na otrzymywanie od Akademii Białego Kruka Sp. z o.o. informacji handlowo-marketingowych w formie newslettera przesyłanego na podany przeze mnie adres mailowy . Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, gdzie znajdziesz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych tutaj.

Cookies
Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Akceptuję